Glory to the Filmaker!

Glory to the Filmaker!
Titolo originale: Kantoku - Banzai
Produzione: Giappone
Durata: 104
Genere: Commedia/Drammatico
Regia: Takeshi Kitano
Uscita: 2007-09-01
Attori principali: Takeshi Kitano, Anne Suzuki, Keiko Matsuzaka, Yoshino Kimura, Kazuko Yoshiyuki, Akira Takarada, Ren Osugi
Scheda di Opinioni
Vota il film: