Le foss� (The Ditch)

Le foss� (The Ditch)
Titolo originale: Le foss�
Produzione: Francia, Hong Kong, Belgio
Durata: 109
Genere: Drammatico
Regia: Wang Bing
Uscita: 2011-09-02
Attori principali: Lu Ye, Lian Renjun, Jing Niansong, Yang Haoyu, Cheng Zhengwu, Xu Cenzi
Scheda di Opinioni
Vota il film: